Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

watermark logo

내 인생에서 가장 행복했던 포시즌스호텔 호캉스/ 뮤지컬 모차르트 관람❤️ / 호캉스브이로그 / 서울호텔리뷰 / 일상브이로그 / 국내여행 / 여행브이로그 / bikini

5 Xem
toreng
toreng
04 Aug 2021

*위 영상은 ‘오가나셀'의 지원을 받아 제작된 영상입니다.

#포시즌스호텔 #서울호캉스 #피부관리

안녕하세용 여러분 : )
이번 한 주도 잘 보내셨나요?
오늘은 서울의 중심! 광화문에 위치한 포시즌스 호텔 호캉스 영상으로 찾아왔어요 :)
저는 요즘 멀리 가는 것보다 서울 호텔에서 호캉스 하는게 제일 좋은 거 같아요!
날씨가 더워서 멀리 가기 힘들어서 그른가..ㅇ_ㅠ
여러분도 서울 호캉스 생각중이시라면 포시즌스 호텔 정말 강추합니다!
저는 정말 모든게 만족스럽고 너무 좋았어요.

그리고 이번 영상에선 제가 사용한지 꽤 된 오가나셀 화장품 추천을 해드렸는데,
요즘 피부과에서 모공 축소 레이저를 받고 있는 저에겐
순한 화장품을 사용하는게 중요한데, 정말 저에게 찰떡인 클렌저와 크림이라 소개해드렸어요.
제가 트러블로도 정말 고생을 많이 했었고 (지금도 트러블이 예전보다 심하진 않지만 나긴 나요.)
트러블 고민을 가장 잘 공감하고 아는 사람으로서
우리 토동이 분들 중에도 민감성 피부, 트러블 피부이신 분들이 많으실텐데
그런 토동이들을 위해 제가 먼저 나서서 여러 화장품들을 사용해보고
저같은 민감하고 예민한 피부에도 맞는 화장품들,팩들을 영상에서 종종 추천해드리고 있어요.
앞으로도 제가 직접 사용해보고 정말 순하고 효과가 괜찮았던 제품들은 여러분에게도 진심을 담아 추천해드릴거니까 잘 지켜봐 주세요! (제가 순하다고 느낀 제품들만 모아 단독으로 영상을 만들 계획도 있습니다!)

오늘 영상에서 소개드린 오가나셀 리커버리크림, 클렌저가 더 궁금하신 분들은 아래 링크로 들어가주세요!
https://oganacell.com/product/....detail/265/category/


오늘도 봐주셔서 감사하구 굿밤되세요 :)


*contact - [email protected]
*Instagram - https://www.instagram.com/amourfor_u
*의상정보
민트색 원피스: 플랜제이 https://www.planj.co.kr
검정색 원피스: 플랜제이 https://www.planj.co.kr
편안한 잠옷: 마실데일리 https://smartstore.naver.com/masil-daily

Xem thêm

0 Bình luận Sort By

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook

Up next