Những video mới nhất

CS52 - (ASP.NET Razor  03) Layout trong ASP.NET Razor, lập trình C# .NET Core
CS52 - (ASP.NET Razor 03) Layout trong ASP.NET Razor, lập trình C# .NET Core xuanthulab 8 Lượt xem • 3 năm trước kia

Tìm hiếu cấu trúc và sử dụng các Layout trong trang Razor Page với ASP.NET Core C#, thiết lập sử dụng nhiều Layout và các Layout lồng nhau #xuanthulab​​​ #xuanthulabcsharp​​​

Tham khảo: https://xuanthulab.net/asp-net....-razor-layout-trong-

00:00 Khởi tạo dự án Razor Page, giới thiệu Layout
02:55 Tạo mới thiết kế một bố cục Layout trong ASP.NET
09:19 Section trong Layout
12:36 Layout lồng nhau trong ASP.NET core

☞ Subscribe : https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio

THAM KHẢO CÁC LIST VIDEO:
- Lập trình C# : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8BERd
- Lập trình ASP.NET CORE MVC : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8DXGz

K04 - Lệnh kubectl và Node trong Kubernetes
K04 - Lệnh kubectl và Node trong Kubernetes xuanthulab 5 Lượt xem • 3 năm trước kia

Sử dụng lệnh kubectl cơ bản, tìm hiểu về Node, các lệnh tra cứu thông tin về Node, label trong Node ✌✌✌

https://xuanthulab.net/tim-hie....u-ve-pod-va-node-tro

♥ Danh sách Video học Kubernetes: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLwJr0JSP7i8
♥ Danh sách Video học Docker: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLwJr0JSP7i8

☞ Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio
☞ Facebook Page: https://www.facebook.com/xuanthulab/

K06 - POD trong Kubernetes, Pod nhiều container, Volume trong POD (phần 2)
K06 - POD trong Kubernetes, Pod nhiều container, Volume trong POD (phần 2) xuanthulab 16 Lượt xem • 3 năm trước kia

Thực hành tạo và quản lý POD có nhiều container trong kubernetes, tạo ổ đĩa volume trong POD ✌✌✌

https://xuanthulab.net/tim-hie....u-ve-pod-va-node-tro

♥ Danh sách Video học Kubernetes: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLwJr0JSP7i8
♥ Danh sách Video học Docker: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLwJr0JSP7i8

☞ Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio
☞ Facebook Page: https://www.facebook.com/xuanthulab/

CS51 - (ASP.NET Razor  02) Cú pháp cơ bản trong ASP.NET Razor, lập trình C# .NET Core
CS51 - (ASP.NET Razor 02) Cú pháp cơ bản trong ASP.NET Razor, lập trình C# .NET Core xuanthulab 13 Lượt xem • 3 năm trước kia

Viết các biểu thức cơ bản trong Razor, các khối lệnh trong ASP.NET Core Razor, sử dụng các cấu trúc điều khiển, vòng lặp và các chỉ thị trong Razor #xuanthulab​​​ #xuanthulabcsharp​​​

Tham khảo: https://xuanthulab.net/cu-phap....-trong-trang-razor-p

00:00 Khởi tạo dự án ASP.NET Razor thực hành
00:57 Mã HTML trong trang Razor cshtml
01:34 Các comment (ghi chú) trong Razor CSHTML
01:55 Chèn biểu thức với @bieuthuc
03:21 Encode và không Encode (Html.Raw) khi xuất HTML
06:32 Khối code C# trong Razor CSHTML
07:20 Phương thức cục bộ trong Razor CSHTML
08:17 Xuất nội dung trong code C# với thẻ text
09:53 Xuất nội dung text với ký hiệu @:
10:40 Cấu trúc điều khiển @if, @for, @foreeach ...
12:51 Khai báo property, phương trong lớp phát sinh của Razor Page
14:00 Sử dụng chỉ thị @page trong Razor CSHTML
14:38 Chỉ thị thiết lập Model @model trong APS.NET Razor Page
16:30 Chỉ thị @namespace

☞ Subscribe : https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio

THAM KHẢO CÁC LIST VIDEO:
- Lập trình C# : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8BERd
- Lập trình ASP.NET CORE MVC : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8DXGz

M04 - Đại lượng tượng trưng biến đổi các biểu thức với Mathematica
M04 - Đại lượng tượng trưng biến đổi các biểu thức với Mathematica xuanthulab 21 Lượt xem • 3 năm trước kia

Sử dụng các đại lượng tương trưng, các biến đổi sang các dạng khác nhau, rút gọn biểu thức với Mathematica

https://xuanthulab.net/dai-luo....ng-tuong-trung-bien-

M03 - Biến và danh sách trong Mathematica
M03 - Biến và danh sách trong Mathematica xuanthulab 7 Lượt xem • 3 năm trước kia

Cách viết các biểu thức và sử dụng biến, danh sách các đối tượng trong Mathematica

https://xuanthulab.net/bien-va....-danh-sach-trong-mat

Git 10: Lệnh gitk và git gui, công cụ trực quan làm việc với kho chứa git
Git 10: Lệnh gitk và git gui, công cụ trực quan làm việc với kho chứa git xuanthulab 11 Lượt xem • 3 năm trước kia

Sử dụng lệnh gitk xem lịch sử commit trên Git một cách trực quan, lệnh git gui giao diện đồ họa thực hiện đánh chỉ mục, commit và pull, push
https://xuanthulab.net/git-va-github/

Chapters:
0:00 Lệnh gitk, git gui
0:44 Lệnh gitk
4:00 Lệnh git gui

Các Video về GIT: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLwJr0JSP7i8

M08 - Tính đạo hàm của hàm số với Mathematica
M08 - Tính đạo hàm của hàm số với Mathematica xuanthulab 26 Lượt xem • 3 năm trước kia

Sử dụng Mathematica tính toán đạo hàm của các loại hàm số

https://xuanthulab.net/tinh-da....o-ham-cua-ham-so-voi

Git 11: Git trong một IDE phổ biến
Git 11: Git trong một IDE phổ biến xuanthulab 8 Lượt xem • 3 năm trước kia

Sử dụng Git trong các IDE như Visual Studio Code, Visual Studio, Android Studio, PHPStrom

0:00 Git trong Visual Studio Code
3:18 Git History trong VSC
5:00 Git trong PhpStorm, PyCharm, RubyMine ...
8:47 Git trong Android Studio
12:25 Git trong Visual Studio

https://xuanthulab.net/git-va-github/
Các Video về GIT: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLwJr0JSP7i8

CS47 - (ASP.NET Core 04)  Cấu hình ứng dụng và DI trong ứng dụng ASP.NET, lập trình C#
CS47 - (ASP.NET Core 04) Cấu hình ứng dụng và DI trong ứng dụng ASP.NET, lập trình C# xuanthulab 20 Lượt xem • 3 năm trước kia

Tìm hiểu về cấu hình, file cấu hình appsettings.json của ứng dụng ASP.NET Core, cách đọc cấu hình và thiết lập để Inject vào các dịch vụ. Sử dụng kỹ thật DI, tạo dịch vụ và đăng ký dịch vụ vào DI Container của ứng dụng, thực hiện Inject khi tạo đối tượng #xuanthulab​​​ #xuanthulabcsharp​​​

Tham khảo:
- https://xuanthulab.net/asp-net....-core-dang-ky-dich-v
- https://xuanthulab.net/asp-net....-core-cau-hinh-ung-d

00:00 Thiết lập cấu hình trong appsettings.json
02:54 Đọc cấu hình với IConfiguration
07:51 Đọc cấu hình như là một đối tượng
10:51 Đăng ký thiết lập vào DI của ứng dụng, đọc cấu hình IOptions
15:04 Inject thiết lập vào các dịch vụ
19:36 Đăng ký dịch vụ và inject các Dependency vào dịch vụ

☞ Subscribe : https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio

THAM KHẢO CÁC LIST VIDEO:
- Lập trình C# : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8BERd
- Lập trình ASP.NET CORE MVC : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8DXGz

WSL04 - Cài đặt NodeJS trên WSL tạo ứng dụng ExpressJS
WSL04 - Cài đặt NodeJS trên WSL tạo ứng dụng ExpressJS xuanthulab 10 Lượt xem • 3 năm trước kia

Thực hành cài đặt node, npm, express trên Ubuntun chạy trong WSL, tạo ứng dụng node expressjs đầu tiên

https://xuanthulab.net/cai-dat....-nodejs-tren-wsl-tao

☞ Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio
☞ Facebook Page: https://www.facebook.com/xuanthulab/

K13 - Sử dụng Persistent Volume (pv) NFS trong kubernetees
K13 - Sử dụng Persistent Volume (pv) NFS trong kubernetees xuanthulab 10 Lượt xem • 3 năm trước kia

Hướng dẫn tạo máy chủ chia sẻ file NFS trên CentOS, tạo PersistentVolume truy cập đến NFS trên Kubernetes

https://xuanthulab.net/su-dung....-persistentvolume-nf

♥ Danh sách Video học Kubernetes: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLwJr0JSP7i8
♥ Danh sách Video học Docker: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLwJr0JSP7i8

☞ Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio
☞ Facebook Page: https://www.facebook.com/xuanthulab/

Sử dụng Snackbar trong lập trình Android
Sử dụng Snackbar trong lập trình Android xuanthulab 7 Lượt xem • 3 năm trước kia

Tìm hiểu và sử dụng Snackbar trong lập trình Android, code lấy tại: https://xuanthulab.net/su-dung....-snackbar-trong-lap-

CS49 - (ASP.NET Core 06)  Dịch vụ gửi mail trong ASP.NET, lập trình C#
CS49 - (ASP.NET Core 06) Dịch vụ gửi mail trong ASP.NET, lập trình C# xuanthulab 40 Lượt xem • 3 năm trước kia

Tìm hiểu cách sử dụng SmtpClient để gửi mail trong ứng dụng Web ASP.NET, cấu hình sử dụng Gmail để gửi thư, sử dụng MailKit. #xuanthulab​​​ #xuanthulabcsharp​​​

Tham khảo: https://xuanthulab.net/asp-net....-core-gui-mail-trong

00:00 Gửi Mail trong ASP.NET từ máy chủ local
07:46 Cấu hình sử dụng GMail để gửi Email trong ASP.NET Core
11:33 Sử dụng MailKit, tạo dịch vụ gửi Mail trong ASP


☞ Subscribe : https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio

THAM KHẢO CÁC LIST VIDEO:
- Lập trình C# : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8BERd
- Lập trình ASP.NET CORE MVC : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8DXGz

M06 - Giải phương trình hệ phương trình bất phương trình đại số
M06 - Giải phương trình hệ phương trình bất phương trình đại số xuanthulab 11 Lượt xem • 3 năm trước kia

Sử dụng Mathematica để giải các phương trình trình, bất phương trình đại số

https://xuanthulab.net/giai-ph....uong-trinh-he-phuong

Access 08 - Tạo Form, biểu mẫu trong Access (Thực hành tạo Form quản lý điểm)
Access 08 - Tạo Form, biểu mẫu trong Access (Thực hành tạo Form quản lý điểm) xuanthulab 12 Lượt xem • 3 năm trước kia

Thực hành tạo các form trên ví dụ ứng dụng quản lý điểm học sinh, thực hành tạo form quản lý điểm
https://xuanthulab.net/tao-cac....-bieu-mau-form-de-nh

M07 - Tính giới hạn (lim) của hàm số bằng Mathematica
M07 - Tính giới hạn (lim) của hàm số bằng Mathematica xuanthulab 4 Lượt xem • 3 năm trước kia

Sử dụng Mathematica để nhanh chóng tìm ra giới hạn của các loại hàm số, giới hạn . các dạng vô định khác nhau

https://xuanthulab.net/tinh-gi....oi-han-lim-cua-ham-s

CS36 (Networking3) Sử dụng HttpListener tạo máy chủ HTTP đơn giản, lập trình C# .NET
CS36 (Networking3) Sử dụng HttpListener tạo máy chủ HTTP đơn giản, lập trình C# .NET xuanthulab 13 Lượt xem • 3 năm trước kia

Tạo ra máy chủ HTTP đơn giản với HttpListener, máy chủ nhận các yêu cẩu gửi đến và trả về nội dung HTTP theo nhu cầu, cách viết nội dung vào Response cũng như đọc thông tin Request
https://xuanthulab.net/network....ing-su-dung-lop-http #xuanthulab​ #xuanthulabcsharp​

00:00 Giới thiệu lớp HttpListener C# tạo Http Server đơn giản
07:02 Xây dựng một Http Server đơn giản

THAM KHẢO CÁC LIST VIDEO:
- Lập trình C# : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8BERd
- Lập trình ASP.NET CORE MVC : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8DXGz

☞ Subscribe : https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio

K10 - Sử dụng Service và Secret Tls trong Kubernetes
K10 - Sử dụng Service và Secret Tls trong Kubernetes xuanthulab 14 Lượt xem • 3 năm trước kia

Khai báo và sử dụng service, các kiểu service như NodePort, ClusterIP. Định nghĩa endpoint cho Service, sử dụng Secret Tls
https://xuanthulab.net/su-dung....-service-va-secret-t

♥ Danh sách Video học Kubernetes: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLwJr0JSP7i8
♥ Danh sách Video học Docker: https://www.youtube.com/playli....st?list=PLwJr0JSP7i8

☞ Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio
☞ Facebook Page: https://www.facebook.com/xuanthulab/

CS46 - (ASP.NET Core 03)  Tích hợp Webpack, đọc HttpRequest, Cookie, trả về JSON, UploadFile ASP.NET
CS46 - (ASP.NET Core 03) Tích hợp Webpack, đọc HttpRequest, Cookie, trả về JSON, UploadFile ASP.NET xuanthulab 16 Lượt xem • 3 năm trước kia

Đọc thông tin truy vấn HttpRequest gửi đến ứng dụng, thiết lập trả về HttpResponse, đọc thông tin Form HTML, lưu file Upload, trả về nội dung Json, tích hợp Webpack trong ASP.NET #xuanthulab​​​ #xuanthulabcsharp​​​

Tham khảo: https://xuanthulab.net/asp-net....-core-doc-va-ghi-req

00:00 Sử dụng Webpack trong ASP.NET
06:32 Tạo các Endpoint ví dụ
08:17 Tạo thư viện hỗ trợ viết HTML
15:49 Đọc các thông tin của HttpRequest
21:39 Thiết lập Response trả về là JSON
24:38 Sử dụng Cookie trong ASP.NET
34:38 Submit dữ liệu Form HTML trong ASP.NET
42:49 Xử lý Upload file trong ASP.NET

☞ Subscribe : https://www.youtube.com/xuanth....ulab?sub_confirmatio

THAM KHẢO CÁC LIST VIDEO:
- Lập trình C# : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8BERd
- Lập trình ASP.NET CORE MVC : https://youtube.com/playlist?l....ist=PLwJr0JSP7i8DXGz

Cho xem nhiều hơn