Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

watermark logo

Installing Visual Studio 2019 for Mobile Development with .NET & Xamarin

7 Xem
Thủy Cute
Thủy Cute
25 Aug 2021

In this video, I'll show you the steps to install Visual Studio 2019, start a new project and create a basic mobile app with .NET and Xamarin for iOS and Android.

**Show Links:**

* [Visual Studio 2019](https://visualstudio.microsoft.....com?WT.mc_id=docs-c
* [Developer Documentation](https://docs.microsoft.com/xam....arin?WT.mc_id=docs-c
* [Installation Documentation](https://docs.microsoft.com/xam....arin/cross-platform/
* [Xamarin and Azure](https://docs.microsoft.com/xam....arin/xamarin-forms/d
* Create a Free Account (Azure): [https://aka.ms/c9-azurefree](h....ttps://aka.ms/c9-azu

**Useful Links**

* Learn more about [Xamarin](https://dotnet.microsoft.com/a....pps/xamarin), [Xamar & [Cross-platform development](https://dotnet.microsoft.com/a....pps/xamarin/cross-pl
* [Xamarin Developer Center](https://aka.ms/xamarin-ch9-docs) & [Blog](http://devblogs.microsoft.com/xamarin)
* [Microsoft Learn Self-Guided Training](http://aka.ms/learn-xamarin)
* [Create a Free Account (Azure)](https://aka.ms/c9-azurefree)
* [Xamarin Developers YouTube Channel](https://www.youtube.com/c/xamarindevelopers)
* [Xamarin on Twitter](http://twitter.com/xamarinhq)

Xem thêm

0 Bình luận Sort By

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook

Up next