Chúng tôi đang bán mã nguồn hệ thống này, bạn quan tâm. Hãy liên hệ [email protected]

watermark logo

School Management System Project in PHP and MySQL - Admin Module

4 Xem
Thủy Cute
Thủy Cute
15 Jun 2021

School Management Software(SMS)
This video primarily focuses on administration privileges.
Technologies Used:
Backend:
1. PHP
2. MySQL
Frontend:
1. HTML
2. CSS
3. JavaScript.
GitHub Link for codes:

https://github.com/abhik2712/SMS-SOFTWARE

Xem thêm

0 Bình luận Sort By

Không tìm thấy bình luận nào

Bình luận Facebook

Up next